UN

Organizacja Narodów Zjednoczonych

organizacja międzynarodowa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Kategoria:Organizacja Narodów Zjednoczonych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Organizacja_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Lista członków ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Lista_cz%C5%82onk%C3%B3w_ONZ

Kategoria:Członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Cz%C5%82onkowie_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Prawo międzynarodowe

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Prawo_mi%C4%99dzynarodowe

Karta Narodów Zjednoczonych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Karta_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Trybuna%C5%82_Sprawiedliwo%C5%9Bci

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rada_Bezpiecze%C5%84stwa_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rada_Gospodarcza_i_Spo%C5%82eczna_ONZ

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych

jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Og%C3%B3lne_Organizacji_Narod%C3%B3w_Zjednoczonych

Rada Praw Człowieka ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rada_Praw_Cz%C5%82owieka_ONZ

Rada Powiernicza ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Rada_Powiernicza_ONZ

Sekretariat ONZ

organ ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_ONZ

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Organizacje_wyspecjalizowane_ONZ

Światowa Organizacja Zdrowia – WHO

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Zdrowia

UNESCO

jednostka ONZ

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/UNESCO

Światowa Organizacja Turystyki

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Turystyki

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

organizacja pracująca na rzecz bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Agencja_Energii_Atomowej

Światowa Organizacja Handlu

organizacja międzynarodowa

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Handlu

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Zwi%C4%85zek_Telekomunikacyjny

Międzynarodowe Dni i Tygodnie ONZ

grupa okolicznościowych dni i tygodni proklamowanych przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane organizacje oraz agendy, m.in. UNESCO, UNICEF, Światową Organizację Zdrowia

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowe_Dni_i_Tygodnie_ONZ


Angielska wersja – United Nations – 12r.uk/un